ANA TÜZÜK

1. BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE AMAÇLARI

Madde.1 Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı Agrega Üreticileri Birliği Derneği olup, kısa adı Agrega Üreticileri Birliği’dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Madde.2 Derneğin Amacı

Derneğin amacı, yurdumuzda kaliteli ve standartlara uygun beton ve asfalt agregası üretilmesi ve bunun yaygınlaşması, agrega sektöründe, kalitenin yükseltilmesi ve buna yönelik başta kamu yararının sağlanması için;

a) Agrega Üreticilerini bir çatı altında toplayarak aralarında teknik koordinasyon ve desteği sağlamak,

b) Meslekleri ile ilgili hukuki, sosyal, kültürel yönden haklarını koruyup geliştirmek,

c) Üyelerine ve üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşlara ve bu konularda faaliyet gösteren ilgili sair kuruluşlara hukuki, sosyal, teknik ve mesleki konularda rehberlik etmek,

d) Yurdun her tarafında tüketicilere ve sektör mensuplarına eğitim vermek, bilinçlendirmek ve geliştirmek,

e) Karşılaşılan sorunların çözümüne ve ayrıca yurdumuzda gelişimini kısa sürede tamamlayıp, üretimini hızlı bir biçimde artırarak sürdüren agrega sektörünün mesleki ahlak, başta kamu yararı, yasalar Avrupa Birliği ve Türk Standartlarına uygun bir şekilde ahenkli bir şekilde çalışmasını ve gelişmesini sağlamaya yardımcı olmak,

f) Haksız rekabeti engellemek amacıyla oto-kontrol mekanizması gerçekleştirmek,

g) Taş ve toprağa dayalı organize sanayi bölgelerinin kurulmasını sağlamak,

h) Uluslar arası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılarak, uluslar arası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmak.

Madde.3 Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimi

Dernek amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur.

3.1 Gerek üyeleri ve gerekse üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşlarla bu konuda faaliyet gösteren sair kuruluşlar tarafından üretimi ve satışı yapılan agrega ve agrega sektörü ile ilgili malzeme, makine ve teçhizatın kalite ve mer’i standartlara uygunluğunu takip ve tetkik etmek.

3.2 Agrega imalatında kullanılan hammaddeler ile makine ve teçhizatın imalatı, satışı ve bunların özellik, kalite ve standartları hakkında araştırmalar yapmak, bu konudaki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek, gerektiğinde yasaların müsaadesi nispetinde ve mesleki kuruluşların bu konuda araştırma ve faaliyetlerine iştirak etmek, onları desteklemek.

3.3 Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli malzemelerin teminine ve meselelerin çözümüne yardımcı olmak. Bu cümleden olmak üzere üyeleri ile ilgili konuların halli için resmi makam ve kuruluşlarla diğer mesleki ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.

3.4 Agrega imalinde kullanılan araç ve malzemelerin standartlaşmasını temin edici çalışmalar yapmak ve bunların tatbikatını teminine çalışmak.

3.5 Üyeleri arasındaki mesleki ihtilaflarda, taraflar talep ettikleri takdirde hakemlik görevini ifa etmek.

3.6 İnşaatlarda kaliteli ve standartlara uygun agrega kullanımını sağlayacak tedbirlerin tespit ve teminine yardımcı olmak, bu konuda ilgili kurumlara destek vermek. Tüketicilerin ve sektör mensuplarının her türlü teknik, sosyal, kültürel v.b. gibi bilgi ve bilinç düzeyinin yükselmesi için, eğitici, öğretici yayınlar çıkarmak, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek,tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemek.

3.7 Yasa hükümleri çerçevesinde gelişmiş ülkelerdeki agrega sanayii ile ilgili iktisadi, istatistiksel ve teknik bilgileri üyelerine ve ülke ekonomisine kazandırabilmek amacıyla dış ülkelerdeki kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, benzer amaçlı birlik ve kuruluşlara katılmak.

3.8 Agrega sektörünün çevre ile uyumlu çalışması ve çevreye olumlu katkıda bulunulması için, faaliyetlerde bulunmak.

3.9 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konusunda gerekli çalışmalar yapmak.

3.10 Agrega sektöründe ürün ve hizmet kalitesinin tesisi için, Kalite Güvence Sistemi kurmak ve Kalite Güvence Sisteminin çalışma mekanizmasını sağlamak.

3.11 Derneğin çalışmalarını yürütmek ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olmak üzere Çalışma Komiteleri kurmak (Çevre Komitesi, Teknik Komite, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komitesi, Üye ve Dış İlişkiler Komitesi) Genel Kurul tarafından onaylanan Komite Yönetmeliklerine uygun olarak çalışmaları yürütmek.

3.12 Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona veya konfederasyonlara katılabilir.

II. BÖLÜM ÜYELİK ESASLARI

Madde.4 Üyelik Koşulları

On sekiz yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, kamu hizmetlerinden yasaklı ve herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis ve 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan veya yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü bulunmayan, Dernekler Kanunu’na göre yasaklanan dernekleri kurmak veya yönetmek suçlarından kesin olarak hüküm giymemiş olan, Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve şahsi veya meslekleri icabı kanuni sakıncaları bulunmayan agrega üretimi ve satışı ile iştigal eden ve Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu’nun belirlediği teknik, idari ve hukuki kriterlere uygun agrega üreticisi tüzel ve gerçek kişilerin yetkili kılacakları gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler.

Yabancı uyrukluların Derneğe üye olabilmesi için, yukarıda aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip, olması gerekir. Fahri üyelik / Onursal üyelik için, ikamet şartı aranmaz.

Madde.5 Üyelik Türleri

Derneğin asil üye ve fahri / onur üyesi olmak üzere iki tür üyesi vardır.

5.1 Asil Üye :

Derneğin amaç ve çalışma konularını ve biçimini benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen işbu Ana Tüzüğün dördüncü maddesinde belirtilen vasıfları haiz tüzel kişilerin kendilerini temsile yetkili kıldıkları en fazla iki gerçek kişiden oluşan üyeliktir.

5.2 Fahri Üye / Onur Üyesi

Derneğin amaçlarına hizmet ve yarar sağlayan kişilere Yönetim Kurulu’nun kararıyla verilen üyeliktir. Fahri / Onur Üyesi seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Fahri / Onur üyeliğinin iptali Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur.

Madde.6 Üyeliğe Girme

Derneğin üyeliğine girmede aşağıdaki kurallar uygulanır :

6.1 Derneğin amaç ve çalışma konularını ve biçimine uygun tüzel kişilerin yetkili kıldıkları ve kişisel yönden Ana Tüzük ve yasalardaki şartları taşıyan gerçek kişiler Derneğe üye olmak istediklerini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir yazı ile bildirirler.

6.2 Bu yazılı istek üzerine Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu’nun yetkili kıldığı kişiler tarafından yapılan teknik, idari ve hukuki inceleme sonucunda uygun görülenler yönetim kurulunun ilk toplantısında ve en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır.

6.3 Yönetim Kurulu toplantısında karar bağlanan yazılı istek müracaat sahibine bir yazı ile bildirilir.

6.4 Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilenler, Üye Defterine kaydedilirler.

Madde.7 Üyeliğin Sona Ermesi

Dernek üyeliği aşağıdaki sebeplerden biri ile sona erer :

7.1 Üyelikten ayrılmak serbest olup; Her üye dilediği anda bir dilekçe ile, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ayrılma isteğini bildirerek üyelikten ayrılabilir;

7.2 Üyenin ölümü;

7.3 Derneğe olan mali yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve bir takvim yılı içinde 6 aylık

tutarında aidat borcunu ödemeyenlerin Dernek üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile sona

erdirilir;

7.4 Derneğin amaç ve çalışma konularına aykırı harekette bulunmak;

7.5 Dernek tarafından verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle

derneğin yaşamasına ve amaçlarının gerçekleşmesine karşı ilgisiz davranışlarda

bulunmak. Temsil edilen tüzel kişilerin dernek yönetim kurulunun belirlediği kriterlere

uymaması (Etik, Teknik kriterler vb.)

7.6 Dernekler Kanunu veya sair ilgili mevzuat ve bu Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle temsil ettikleri tüzel kişi ile hukuki ve fiili irtibatı kalmayanlar ve temsil ettikleri tüzel kişiler tarafından yetkisi sona erdirilen kişilerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Böyle bir durumun tespitinde, üyelik kaydı, Yönetim Kurulu’nca silinir.

Madde.8 Üyelik Hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Çalışma şemasına giren her çeşit problemlerinde Dernek’ten eşit şartlar altında yardım ve tavsiye görürler.

Her üyenin, Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

III. BÖLÜM DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde.9 Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul;

Yönetim Kurulu;

Denetleme Kurulu

Madde.10 Genel Kurul, Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulü

Dernek Genel Kurulu, Dernek Üyelerinden oluşur. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile her yıl Mart ayı sonuna kadar Dernek Üyelerinin katılması ile İstanbul’da toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınarak görüşülür. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahutta üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, toplantı tarihinden en az on beş gün önce mahalli bir gazeteye verilecek ilan ile toplantıya çağrılır. Bu ilanda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati de belirtilir. Ancak, ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce Mahalli ve büyük Mülki Amire yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.

Toplantının, yeter sayı sağlanamaması dışında, başka bir sebeple geri bırakılması halinde bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek, üyelere duyurulur. Bu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması mecburidir. İkinci toplantı da, Mülki Amire yukarıda belirtilen esaslara göre duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde.11 Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı ile Müzakere Usulü

Olağan Yıllık Genel Kurul, kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve ikinci toplantı hazır bulunan üyelerle yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam toplamının iki katından aşağı olamaz.

Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasına imza koyarak toplantıya iştirak ederler.

Yeterli çoğunluğun bulunduğu bir tutanakla tespit edilir ve Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya görevlendireceği biri tarafından açılır.

Hükümet Komiseri’nin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılışı takiben açık oy ve adi çoğunlukla, toplantıyı idare edecek Toplantı Başkanlık Divanı için Başkan ve bir Başkan Vekili ile bir Katip seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Katip, toplantı tutanağını düzenler ve altı Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak saklanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim eder.

Genel Kurul’a katılan üyelerin en az beşte birini yazılı teklifi üzerine, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy, açık sayım ile alınır. Bunun dışında Genel Kurul’da kararlar Kanun ve Tüzüğün gösterdiği özel haller hariç olmak üzere açık oylama ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ana Tüzük değişiklikleri toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile yapılabilir.

Madde.12 Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır :

12.1 Derneğin amaç ve çalışma konuları ile Yönetim Kurulu’nun istekleri hakkında karar vermek.

12.2 Dernek organlarını seçmek.

12.3 Derneğin çalışmalarına, bütçe ve hesaplarına göre Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporlarını incelemek ve bu kurulların ibraları hakkında karar vermek.

12.4 Sorumlulukları görülen hallerde Yönetim Kurulları veya Denetçilerin azletmek ve yerine yenilerini seçmek.

12.5 Derneğe gerekli taşınmaz malları satın almak veya eldeki taşınmazları satmak konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

12.6 Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Dernek Bütçesi’nin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ve bunun uygulanması hususunda Yönetim Kurulu’na görev ve yetki vermek.

12.7 Ana Tüzük değişiklik önerileri ile onaylanması istenen yönetmelikler ve sair Yönetim Kurulu kararı hakkında karar vermek ve gerektiğinde Dernek Ana Tüzüğü’nü değiştirmek.

12.8 Derneğin federasyonlara katılması veya katılanlardan ayrılması, uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılması veya ayrılması hususunda karar almak.

12.9 Derneğin feshine karar vermek ve gerekirse tasfiye komisyonunu seçmek.

12.10 Dernek üyeleri tarafından ödenecek aylık aidat miktarını tespit etmek.

12.11 Mevzuatta ve Dernek Ana Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde.13 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca oluşturulan aday listeleri içinden gizli oy, açık tasnif usulüyle en çok oy alarak seçilen 9 asil, 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır.

Üyelik sıfatı sona eren veya temsil ettiği tüzel kişi tarafından temsil yetkisi sona erdirilen kişi aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi ise, hiçbir işleme lüzum kalmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer. Bir takvim yılı içinde, üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyelerin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Genel Kurul, iki yıllık faaliyet süresi içinde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman genel kurul toplantısına katılanların çoğunluğu ile, kısmen veya tamamen değiştirilebilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse bir ay içinde yeniden seçim için Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi tarafından seçilerek üç kişi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirilir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takip eden, ilk Yönetim Kurulu toplantısında kendi üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Muhasip üye seçer. Seçilen bu üyeler Başkanlık Divanını oluşturur. Başkanlık Divanı Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri, Derneğin günlük işlerini yürütür. İlk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında bilgi verir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul’u takip eden yedi gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini ad, soyad ve meslekleri ile, ikamet adreslerini mahallin en büyük Mülki Amirine yazı ile bildirir.

Madde.14 Toplantı İlkeleri

Seçilen Yönetim Kurulu normal olarak iki ayda bir defadan az olmamak üzere toplanır ve gündemdeki konuları görüşerek karara bağlar.

Başkan’ın veya üç Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun iştiraki ile toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Toplantı Başkanı’nın oyu çift sayılır.

Protokolde, Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan temsil eder. Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili ona vekalet eder.

Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne yazılarak altları toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler muhalefet sebebini gösteren görüşlerini de yazarak altını imzalarlar.

Madde.15 Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

15.1 Genel Kurul kararlarına ve Ana Tüzüğe göre Derneğin gaye ve maksadının tahakkuku için faaliyette bulunmak, Derneği üçüncü şahıslara, Resmi Makamlara, Mahkemelere ve üyelere karşı temsil etmek gerektiğinde Derneğin temsili hususunda üyelerinden bir kaçına “Derneği Temsil Yetkisi” vermek.

15.2 Başkan tarafından hazırlanıp üyelere bildirilmiş bulunan veya Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçü tarafından teklif edilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak

15.3 Her takvim yılı sonunda Derneğin bütün mal varlığı ile alacak ve borçlarının envanterini çıkartmak ve envantere dayanan bilançoyu ve gelir-gider hesapları ile yıllık çalışma raporunu, yeni yıla ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

15.4 Kanunlara ve Ana Tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya kendi sorumluluğu altında bulunan görevlilere tutturmak.

15.5 Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesini hazırlamak ve toplantıların yer, gün ve saatini saptamak.

15.6 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek ve gündemini hazırlamak.

15.7 Mevzuatın ve Genel Kurul’un verdiği yetki ve imkan çerçevesinde gayrimenkul iktisap etmek, tasarruf etmek ve gerektiğinde satmak.

15.8 Üye kabulüne ve bu Ana Tüzük hükümlerine göre üyelikten çıkartılmaya karar vermek, Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulünde, bunları 10 gün içinde mahalli en büyük Mülki Amire bildirmek.

15.9 Üyeleri arasında vuku bulacak mesleki ihtilaflarda, üyelerinin yazılı talebiyle hakemlik görevini ifa etmesi istenildiği takdirde, kendi üyeleri arasından hakem veya hakemleri seçmek.

15.10Gerekli gördüğü görevler için ücretli personel çalıştırmak, bunların ücret, yolluk, ikramiye gibi parasal ödentilerini saptamak, gereğinde personelin işine son vermek.

15.11Yapılacak ilk Genel Kurul’a sunulmak üzere gerekli gördüğü konularda yönetmelikler yaparak yürürlüğe koymak.

15.12Genel Kurul’un onayladığı bütçeyi uygulamak, gereğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak.

15.13Yasaların ve mevzuatın Dernek adına uygulanmasını sağlamak.

15.14 Dernek amaçlarına uygun olarak her biçim ve her konuda organizasyon yapmak, derneğe parasal olanak sağlanması için girişimde bulunmak, yapılacak eğitim ve araştırmalar için karar vermek ve bunların uygulanmasını sağlamak.

15.15 Görevlerini başarmak için dernek üyeleri arasından veya gerektiğinde dernek üyeleri dışından kişileri görevlendirmek ve bu konuda anlaşmalar yapmak.

15.16 Dernekle ilgili her türlü ihtilafta adli, idari, mali ve icrai takibat yapmak, dava açmak, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek veya bu hususlara da şamil olacak vekalet vermek.

15.17 Kendi üyeleri arasında seçeceği Muhasip Üye’ye ve Genel Sekretere bütçe esasları dahilinde sarf yetkisi vermek.

15.18 Günlük ve zorunlu harcamalar için Dernek Kasası’nda bulundurulacak nakit mevcudun üst sınırını tespit etmek, ayrıca Dernek gelirlerinin yatırılacağı banka ve şubesini tayin etmek.

15.19 Yasaların, Ana Tüzüğün ve Genel Kurul’un kendisine verdiği diğer görevler ile, Ana Tüzük tarafından başka bir organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde.16 Bildiri Yayınlanması

Dernek Yönetim Kurulu’nca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. Bildiri, beyanname veya benzeri bir yayın yapılmasına gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu’nun bu hususta karar alması gerekir. Yayınlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar Dernekler Kanunu’nun hükümleri gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yasal prosedüre göre verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz ve basına verilemez.

Madde.17 Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’un kendi üyeleri, arasında seçtiği 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi üyeleri içinden 1 Başkan seçer. Denetleme Kurulunun görev süresi iki yıldır. Denetleme Kurulu üyeleri lüzum gördükleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları yoktur. Denetim Kurulu tarafından istenilen her türlü belge ve bilgi ile defter ve kayıtlar Yönetim Kurulu tarafından en kısa zamanda Denetleme Kurulu’na verilir.

Madde.18 Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

18.1 Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetlemek.

18.2 Derneğin tüm defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını tetkik etmek; Gördüğü aksaklıkları yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmek; Gerektiğinde, Yönetim Kurulu’ndan açıklama istemek.

18.3 Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk, yönetim konusunda ise yasal suç teşkil edebilecek yada Derneği önemli ölçüde zarara sokacak bir uygulama görürse Yönetim Kurulu’ndan bunun düzeltilmesini, düzeltme sağlanamazsa Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

18.4 Yönetim Kurulu tarafından belirli konularda düşüncelerine başvurulduğunda konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.

18.5 Altı ayı geçmeyen aralıklarla bu Ana Tüzük’te tespit edilen esas ve usuller dahilinde denetlemelerini yapmak, sonuçlarını bir rapor halinde, Yönetim Kurulu’na bildirmek.

18.6 Görev dönemi sonunda hazırlayacağı Denetleme Raporu’nu Genel Kurul’a sunmak.

Madde.19 Organlara Seçilenlerin Bildirilmesi

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları’na seçilen asil ve yedek üyelerin ad, soyad ve baba adları ile doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahillin büyük Mülki Amiri’ne bir yazıyla bildirilir.

IV. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

Madde.20 Derneğin Gelirleri

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

20.1 Üyelerinden alınan aidatlar.

20.2 Yasalara ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak her çeşit bağışlar.

20.3 Derneğin sahip olduğu mal varlığından elde edilecek gelirler.

20.4 Derneğin amaçlarına aykırı olmamak koşulu ile verdiği hizmetlerden doğan karşılıklar.

20.5 Balo, eğlence ve konferans gibi amacına uygun bir şekilde gerçekleştireceği sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

20.6 Mevzuat ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak yayınlardan sağlanacak gelirler.

20.7 Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan elde edilecek gelirlerdir.

Madde.21 Üyelik Aidatları

21.1 Üyelik giriş aidatı : Her bir üye için 750 TL olup, Genel Kurulun vereceği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından her yıl tespit edilir ve bir defa alınır.

21.2 Aylık üyelik aidatı : Temsil eden şirket veya gerçek kişinin ödeyeceği aylık miktardır. Yönetim Kurulu üyesi firmalar için 550 TL/ay, diğer üye firmalar için 400 TL/ay’dır. Bu miktar her yıl, Genel Kurul’un vereceği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve temsil edilen her kuruluş için alınır.

21.2 Üyelik aidatı : Aidata esas olan ayı müteakip ayın sonuna kadar ödenir. Geciken

ödemeler için, her yıl Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranda gecikme faizi uygulanır.

Madde.22 Tahsilat

Derneğin her türlü tahsilatı resmi sıra numaralı Dernek Mühürü ile mühürlü ve tahsil edenin imzasını havi, resmi, Dernek Gelirleri Alındı Belgesi mukabili yapılır.

Dernek adına tahsilata yetkili olanlar, Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.

Madde.23 Derneğin Giderleri

Dernek, gelirlerini amaçları ve Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Derneğin harcamaları, Genel Kurul’ca onaylı bütçesine göre Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki çerçevesinde Muhasip Üye ve Genel Sekreter tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya birkaç üyesini veya Dernekte görevli kişileri harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Her nevi harcamanın belgelendirilmesi şarttır.

Madde.24 Derneğin Temsil ve İlzamı

Dernek Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam olur.

Madde.25 Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Dernek’çe aşağıda yazılı defter ve kayıtlar tutulur:

25.1 Üye Kayıt Defteri :

Bu deftere üyelerin adları, kimlikleri, adresleri, ödeyecekleri aylık aidat miktarı ile Derneğe giriş tarihleri yazılır.

25.2 Genel Kurul Karar Defteri :

Dernek Genel Kurulları’nın tüm toplantı tutanakları ve kararlar bu deftere yazılarak altları Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

25.3 Yönetim Kurulu Karar Defteri :

Yönetim Kurulu’nun tüm kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve altları toplantıda hazır bulunan üyelerce imzalanır.

25.4 Denetleme Kurulu Karar Defteri :

Denetleme Kurulu, Yasa ve Ana Tüzük hükümleri gereğince yapacağı denetlemelerine ilişkin kararlarını tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazar. Kararların altları Denetleme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

25.5 Alındı Belgesi Kayıt Defteri :

Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi tarafından bu deftere numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlayarak alt alta yazılmak suretiyle kaydolunarak, mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde tutulur.

25.6 Gelen ve Giden Evrak Defteri :

Gelen ve Giden yazılar bu defterlere tarih ve numara sırasıyla kaydedilir. Gelen yazının aslı ve giden yazının örneği gelen ve giden evrak dosyalarında saklanır.

25.7 Gelir ve Gider Defteri :

Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilirler. Giderlere ait evraklar “Gider Evrak Dosyası”nda saklanır.

25.8 Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri :

Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

25.9 Demirbaş Defteri :

Derneğe ait tüm demirbaşlar bu deftere kaydedilir. Her demirbaşın kimin zimmetinde olduğu da bu deftere kaydedilir.

25.10 Çalışma Komiteleri Karar Defterleri :

Bu maddede yazılı defterlerin tümünün noterden tasdikli olarak kullanılması zorunludur.

Madde.26 Derneğin İç Denetimi

Derneğin mizanları ile, her takvim yılı sonunda o hesap dönemine ait kesin hesap raporunun bir nüshası Denetleme Kurulu’na verilir.

Yasaların ve Ana Tüzüğün tutulmasını emrettiği tüm kayıt ve belgeler diledikleri anda incelenmek üzere devamlı olarak Denetleme Kurulu’nun tetkikine hazır bulundurulur.

V. BÖLÜM DERNEĞİN FESHİ

Madde.27 Derneğin Feshi

Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Genel Kurul’un Derneğin feshine karar verebilmesi için Ana Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır ve ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne kadar olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilebilir.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiri’ne yazı ile bildirilir.

Derneğe ait paralar, menkul ve gayrimenkul kıymetler hak ve alacaklar tasfiye muamelesi sonunda, Genel Kurul’un vereceği karara göre bir ilim veya hayır müessesesine intikal eder.

Fesih kararı ile birlikte tasfiye muamelelerini yapmak hesapları kapatmak ve fesih anında Derneğin safi mevcudunu tespit etmek için bir Tasfiye Heyeti oluşturulur.

Tasfiye Heyeti 3 kişiden az olmamak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir. Tasfiye Heyeti tasfiye muamelelerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcudunu Genel Kurul tarafından belirlenen yerlere devreder. Devre ilişkin evrakı düzenler ve fesih keyfiyetini mahallin en büyük Mülki Amiri’ne bir yazı ile bildirir.

VI. BÖLÜM DERNEĞİN KURUCULARI

Madde.28 Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucu üyeleri şunlardır :

28.1 Mehmet KOZİKOĞLU TC, İstanbul/1948, İnşaat Mühendisi

Nispetiye Cd., Yücel Sk., 5/7

Polat Apt., A Blok

Levent 80620 İstanbul

28.2 Mehmet Mesut UZAL, TC, İstanbul/1954, İnşaat Y. Müh.

Yeşilçimen Cd., Yıldırım Ap. 1/10 Fulya Mh.,

Mecidiyeköy 80290 İstanbul

28.3 Cihangir KOCA TC, Güllüov/1956, İşletmeci

Org. San. Bölg. Yolu Üzeri

41400 Gebze / Kocaeli

28.4 Serdal ADALI TC, Adana/1964, Müteahhit

Cemalpaşa Mh., 1. Sk., Altın Apt.,

A Blok Kat ½-3 Seyhan / Adana

28.5 Cüneyt ERTUĞRUL TC, İstanbul/1956, İnş. Y. Mühendisi

Büyükdere Cd., No 38

Soyak Binası Kat : 3

Mecidiyeköy / İstanbul

28.6 Bahri ZÜHAL TC, İzmir / 1949 , Kimyager

Yalı Cd., No 234/6 12

Karşıyaka / İzmir

28.7 Aziz YAĞANOĞLU TC, Sivas / 1951, Maden Müh.

Sokullu Sk., No 3 C Blok D. 8

Acıbadem – Kadıköy / İstanbul

28.8 Necmi ÇAKICI TC, Erzurum /1944, Sanayici

İkitelli Küçük Org. San. Bölg.

Haseyad Koop. Turgut Özal Cd.

İstanbul

28.9 Jean Pierre Le Boulıcaut Fransa, Treves/1951

Tüzel Villaları No 2 Villa 9

Bebek / istanbul

28.10 Tayfun ÖNEŞ TC, İstanbul /1963, Ekonomist

Ebulula cd., Maya Meridien İş Merk., kat 7

İstanbul

28.11 Osman ÜÇÜNCÜ TC, Vakfıbekir/1956, Serbest

Ankara Cd., No 193

Pendik / İstanbul