Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası

Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil,

Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kişi ve kuruluşlar tarafından verilecek maden mühendisliği hizmetlerinin gelişmesini, üretilen hizmetlerin ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu, meslek içi haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, mesleki değerlendirmeye esas sicillerin tutulmasını ve bu konuların denetim altına alınmasını sağlamak amacıyla yapılacak belgelendirme ve denetimlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, serbest maden mühendisliği hizmetlerinin belirlenmesi, bu hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması ve belge düzenlenmesi, verilen belgelerin yenilenmesi ve serbest maden mühendisliği hizmetlerinin denetimine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 13 üncü ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Oda: TMMOB Maden Mühendisleri Odasını,

Şube: Maden Mühendisleri Odası şubelerini,

Maden Mühendisi: Odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan ve TMMOB ya da Oda mevzuatı uyarınca çalışması yasaklanmamış maden mühendislerini,

MMH: Maden mühendisinin ifaya ve imzaya yetkili olduğu maden mühendisliği hizmetlerini,

SMMH: Sadece SMM Belgesini haiz maden mühendislerinin ifaya ve imzaya yetkili olduğu serbest maden mühendisliği hizmetlerini,

SMM belgesi: Maden mühendislerinin SMMH ifa ve imza edebilmek için yetkili olduğunu gösteren ve Oda tarafından verilen belgeyi,

SMM: SMMH den birini ya da birkaçını kendi adına ya da ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten SMM belgesi sahibi maden mühendislerini,

Büro tescil belgesi: SMMH icrası için kurulan veya faaliyet konuları arasında SMMH bulunan, bu Yönetmelikte öngörülen koşulları haiz olan ve gerekli başvuruyu Yönetmelik hükümleriyle uyarlı şekilde yapmış olan kuruluşlara Oda tarafından verilecek belgeyi,

Tescilli SMMH bürosu: Gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere serbest maden mühendisliği hizmeti vermek üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran, tescil neticesinde büro tescil belgesi almaya hak kazanıp ilgili sicile kaydı yapılan ve bünyesinde ortak sıfatıyla SMM belgesi sahibi en az bir maden mühendisi bulunduran vergiye tabi kuruluşları,

İşveren: SMMH yaptırmak üzere bir SMM veya tescilli SMMH bürosuyla sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişileri,

Denetim: SMM lerin ve tescilli SMMH bürolarının birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve SMMH nin kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için bu Yönetmelik kurallarına ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine uyulduğunun Oda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri veya bunların görevlendirdiği kişilerce incelenmesini ve inceleme kayıtlarının Oda tarafından tutulmasını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmetler

Maden mühendisliği hizmetleri

Madde 5 — Maden mühendisliği hizmetleri şunlardır:

a) Proje hizmetleri

1) Maden mühendisliği kapsamına giren etüd, araştırma ve rapor düzenlenmesi,

2) Fizibilite projesi ve raporu hazırlanması,

3) Yapılan çalışmaların niteliğine göre arama faaliyet raporunun hazırlanması,

4) İşletme projesi hazırlanması,

5) İşletme faaliyet raporu hazırlanması,

6) Temdit projesi hazırlanması,

7) Terk raporu hazırlanmasında maden mühendisliği kapsamındaki çalışmalar,

8) Sondaj kuyusu inşa ve tatbik projesi hazırlanması,

9) Kaya mekaniği ve zemin (yer altı yapıları, baraj, metro, tünel, tasman etkileri, imara açılan alanlarda imar planına altlık teşkil edecek çalışmalar, madencilik faaliyetleri ile ilgili her türlü çalışmalar) etüdü raporu hazırlanması kapsamındaki çalışmalar,

10) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar,

11) Patlayıcı madde kulanım ve kapasite raporu hazırlanması,

12) Kamulaştırma ile ilgili konularda hazırlanacak raporlar,

13) Orman izni alınması,

14) Jeotermal kaynakların aranması ve işletilmesinde maden mühendisliği kapsamındaki çalışmalar,

15) Danışmanlık hizmetleri,

16) MMH ile ilgili sair rapor ve proje çalışmaları.

b) Uygulama, yönetim ve denetim hizmetleri

1) Teknik nezaret hizmeti,

2) Daimi nezaret hizmetleri,

3) İş güvenliği uzmanlığı kapsamındaki hizmetler,

4) Maden mühendisliği uygulama hizmetleri.

c) Bilirkişilik hizmetleri

ç) Eğitim ve öğretim hizmetleri

Serbest maden mühendisliği hizmetleri

Madde 6 — Maden mühendisliği hizmetlerinden proje hizmetleri başlığı altında sıralananlar ile uygulama, yönetim ve denetim hizmetleri başlığı altında verilen teknik nezaret hizmeti ile iş güvenliği uzmanlığı kapsamındaki hizmetler SMM belgesi ile büro tescil belgesine tabi serbest maden mühendisliği hizmetleridir. Bu hizmetler, anılan belgelere sahip olmayan ya da bu Yönetmelikte belirtilen istisna koşullarını taşımayan maden mühendislerince yürütülemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelerin Verilmesi ve Yenilenmesi

Serbest maden mühendisliği belgesinin verilmesi

Madde 7 — Aşağıdaki koşulları taşıyan maden mühendislerine başvuruları halinde SMM belgesi verilir:

a) TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,

b) Oda üyesi olması ve üyelik borcu bulunmaması,

c) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen SMM belgesi tescil harcını ödemiş olması,

ç) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru formunu şahsen doldurup imzalamış olması,

d) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili meslek içi eğitim faaliyetlerine ve bilgi yenileme eğitimlerine katılmış olması,

e) Bunlara ek olarak:

1) Ücretli çalışıyorsa;

İş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrosunun bir örneğini sunarak, aldığı ücretin ve çalışma koşullarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,

Sosyal Sigortalar Kurumu işe giriş bildirgesi ile hizmet döküm cetvelinin bir örneğini sunması,

2) Kendi adına serbest çalışıyorsa;

Serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olduğunu belgelemesi,

Yanında ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzaladığı iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrolarının bir örneğini sunarak, verdiği ücretin ve sunduğu çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,

3) Adi ortaklıkta ortak olarak çalışıyorsa, bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yazılı belgelere ek olarak, ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesinin noter onaylı suretini vererek kuruluşta ortak olarak çalıştığını ve kuruluşun faaliyet konuları arasında SMMH olduğunu belgelemesi,

4) Sermaye şirketi ortağı olarak faaliyet gösteriyorsa;

Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesini veya noter onaylı suretini vererek şirketin faaliyet alanları arasında SMMH bulunduğunu ve kendisinin şirket ortağı olduğunu belgelemesi,

Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrolarının bir örneğini sunarak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi.

Serbest maden mühendisliği belgesinin yenilenmesi

Madde 8 — SMM belgesinin süresi dolmuş olan ve yenilenmesini isteyen SMM lere ait belgeler, ilgili SMM nin başvurusu üzerine ve aşağıdaki koşulları taşıması halinde yenilenir:

a) TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,

b) Oda üyeliğini koruyor olması ve üyelik borcu bulunmaması,

c) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık yenileme ücretini ödemiş olması,

ç) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru formunu şahsen doldurup imzalamış olması,

d) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili meslek içi eğitim faaliyetlerine ve bilgi yenileme eğitimlerine katılmış olması,

e) Bunlara ek olarak:

1) Ücretli olarak çalışıyorsa;

İş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört (4) ay bordrolarının birer örneğini sunarak, aldığı ücretin ve çalışma koşullarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,

Sosyal Sigortalar Kurumu hizmet döküm cetvelinin bir örneğini sunması,

2) Kendi adına serbest çalışıyorsa;

Serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olmaya devam ettiğini belgelemesi,

Yanında ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzaladığı, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört (4) ay bordrolarının birer örneğini sunarak, verdiği ücretin ve sunduğu çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,

3) Adi ortaklıkta ortak olarak çalışıyorsa, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde istenen belgeleri vermesi ve ortaklık durumunda değişiklik olmuşsa ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesinin noter onaylı suretini vererek kuruluşta ortak olarak çalışmaya ve kuruluşun faaliyet konuları arasında SMMH bulunmaya devam ettiğini belgelemesi,

4) Sermaye şirketi ortağı olarak faaliyet gösteriyorsa;

SMMH nin şirketin faaliyet konuları arasında yer almaya ve kendisinin de şirket ortağı olmaya devam ettiğinin sicil memurluğundan belgelenmesi,

Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört (4) ay bordrolarının birer örneğini sunarak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi.

Büro tescil belgesi verilmesi

Madde 9 — Aşağıdaki koşulları taşıyan kuruluşlara başvurmaları halinde büro tescil belgesi verilir:

a) SMM belgesi sahibi en az bir maden mühendisinin şirket ortağı olması,

b) Yönetim Kurulunca belirlenen tescil harcının yatırılmış olması,

c) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru formunun ilgili maden mühendisi tarafından doldurulup imzalanmış olması,

ç) Bunlara ek olarak;

1) Sermaye şirketi niteliği taşımayan bürolar için:

Ortaklı çalışmayan bürolarda bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan belgelerin verilmesi,

Adi ortaklık olarak faaliyet gösteren bürolarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan belgelerin verilmesi suretiyle ortaklar arasında SMM belgesi sahibi maden mühendisi olduğunun belgelenmesi,

2) Sermaye şirketi niteliği taşıyan kuruluşlar için:

Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin veya noter onaylı suretinin verilmesi suretiyle şirketin faaliyet alanları arasında SMMH bulunduğunun ve şirket ortaklarından en az birinin SMM belgesi sahibi maden mühendisi olduğunun belgelenmesi,

Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört (4) ay bordrolarının birer örneği sunularak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığının belgelenmesi.

Büro tescil belgesinin yenilenmesi

Madde 10 — Büro tescil belgesinin süresi dolmuş olan ve yenilenmesini isteyen tescilli SMM bürolarına ait belgeler, ilgili büronun başvurusu üzerine ve aşağıdaki koşulları taşıması halinde yenilenir:

a) SMM belgesi sahibi en az bir maden mühendisinin şirket ortağı olmaya devam etmesi,

b) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen yenileme harcının yatırılmış olması,

c) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru formunun ilgili maden mühendisi tarafından doldurulup imzalanmış olması,

ç) Bunlara ek olarak;

1) Sermaye şirketi niteliği taşımayan bürolar için:

Ortaklı çalışmayan bürolarda bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan belgelere ek olarak geçmiş bir yılda yürüttüğü SMMH için aldığı ücret karşılığında kestiği serbest meslek makbuzlarının birer suretini sunarak Oda asgari ücret tarifelerine uygun çalıştığını belgelemesi,

Adi ortaklık olarak faaliyet gösteren bürolarda, bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinin birinci satırında sayılan belgelerin verilmesinin yanı sıra ortaklık durumunda bir değişiklik meydana gelmiş ise buna ilişkin belgenin verilmesi,

2) Sermaye şirketi niteliği taşıyan kuruluşlar için:

Şirketin faaliyet konuları arasında SMMH bulunduğunun ve şirket ortaklarından en az birinin SMM belgesi sahibi maden mühendisi olduğunun sicil memurluğundan belgelenmesi,

Geçmiş bir yılda yürütülen SMMH için alınan ücret karşılığında kesilen faturaların birer sureti sunularak Oda asgari ücret tarifelerine uygun çalışıldığının belgelenmesi

Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört (4) ay bordrolarının birer örneği sunularak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığının belgelenmesi.

Başvuru usulü

Madde 11 — SMM ve büro tescil belgelerine başvuru usulü aşağıdaki gibidir:

a) İlk kez belge alacak ya da belgesini yenileyecek kişi veya kuruluş Oda genel merkezi ya da şubelerine gerekli evraklarla başvurur.

b) Başvuru şubeye yapılmışsa şube gerekli incelemeyi yapar, evraklarda eksiklik görürse tamamlatır ve daha sonra dosyayı genel merkeze gönderir.

c) Belgelerin verilmesine, yenilenmesine ya da iptaline ilişkin nihai kararlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

ç) Talebin kabul edilmesi halinde belge, başvuran bir gerçek kişiyse kendisi veya bir dilekçeyle yetkilendireceği üçüncü kişi tarafından, başvuran bir kuruluşsa yetkili temsilcisi veya bir dilekçeyle yetkilendirilecek üçüncü kişi tarafından elden alınır. Belgelerin başvurulan merciden alınması esastır. Ancak, yazılı talep edilmesi halinde belgenin Oda genel merkezinden alınması ya da genel merkez tarafından posta ile iletilmesi mümkündür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belgelere İlişkin Esaslar ve Mesleki Denetim

SMM ve büro tescil belgelerine ilişkin esaslar

Madde 12 — SMMH yürütecek gerçek kişilerin ve kuruluşların, SMM ve/veya büro tescil belgesi sahibi olmaları zorunludur. Bu belgelere ilişkin esaslar şu şekildedir:

a) SMM ve büro tescil belgelerine ilişkin kayıtlar ayrı sicillerde tutulur.

b) Tescil ve yenileme sürecinde yazılı ya da sözlü olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen veya belgelerinde izinsiz değişiklik yahut tahrifat yaptıkları anlaşılan ya da tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren bir (1) ay içinde Odaya bildirmeyen kişi ve kuruluşların belgeleri iptal edilir, ilgili sicillerden kayıtları silinir ve ilgili mühendis hakkında işlem yapılması için durum Oda Onur Kuruluna intikal ettirilir.

c) Verilecek belgeler bir (1) yıl için geçerli olup, her yılın Ocak ayı içinde yenileme işlemleri yapılır. İlk başvurusunu yılın farklı bir ayında yapanların belgeleri başvuru yaptıkları yıl sonuna kadar geçerlidir. Süresi dolduğu halde belgesini yenilemeyenlerin belgeleri kendiliğinden ve herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın geçersiz hale gelir ve ilgili sicillerden kayıtları silinir ancak numaraları başka kişi ya da kuruluşa verilmez. Bu şekilde kaydı silinen belge sahipleri tekrar başvuru yaptığında, gerekli şartları taşımaları halinde, eski numaralarıyla ilgili sicile kayıtları yeni belge kaydı gibi yapılıp kendilerine belgeleri verilir.

ç) Büro tescil belgesi için başvuru yapan sermaye şirketlerinde maden mühendisi ortağın hisse oranı şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan az olamaz. Bu oran her durumda yüzde on (%10) dan az olamaz.

d) Ücretli çalışan sıfatıyla SMMH icra eden SMM ler, çalıştıkları kuruluş üzerine kayıtlı ruhsat sahaları veya ruhsat ilgili kuruluş adına kayıtlı olmasa da kuruluşun üretim sözleşmesi ve benzeri bir sözleşme ile maden üretimi yaptığını belgeleyebildikleri sahalar dışında teknik nezaretçilik görevi üstlenemez.

e) Teknik nezaretçilik yapan SMM ler, Oda tarafından yapılacak bilgi yenileme eğitimlerine belge aldıkları tarihten itibaren her beş (5) yılda bir katılmak zorundadırlar. Bilgi yenileme eğitimine katılmayanların belgeleri iptal edilir.

f) SMM ve büro tescil belgelerini haiz olmak, ilgili kişi ya da kuruluşun yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve sair mevzuatın zorunlu kıldığı kurallara uymamaktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetim

Madde 13 — SMMH yürüten SMM lerin ve tescilli SMMH bürolarının aşağıda belirtilen koşullara uymaları zorunludur:

a) Oda, SMMH nin yürütülmesinde meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartname ve standartlara uygun ve ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü tedbirleri alır.

b) Oda yetkilileri, yapılan hizmetleri ve bu hizmetlerin ürünlerini incelemeye ve yerinde denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkililerini ve çalışma koşullarını Oda Yönetim Kurulu belirler.

c) SMM belgesi ve/veya büro tescil belgesi olmayan, belgesini yenilemeyen ya da belgesi Oda tarafından süreli veya süresiz olarak iptal edilen kişi ve kuruluşlar, serbest maden mühendisliği hizmeti veremez.

ç) SMM ve tescilli SMMH bürosu, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı sözleşmelerde mesleki esaslar ve meslektaş yararları, ilgili konularda Oda tarafından yürürlüğe konmuş şartnameler ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret tarifelerine uyacak, mesleki denetim için yaptığı başvurularda Odanın bu hususlarla ilgili olarak talep edeceği belgeleri projesine ekleyecektir.

d) Oda asgari ücret tarifelerinin altında hizmet vererek haksız mesleki rekabet yaptıkları anlaşılanların belgeleri iptal edilir ve haklarında işlem yapılması için durum Oda Onur Kuruluna intikal ettirilir.

e) SMM ler ve tescilli SMMH büroları, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm hizmetlerini ilgili işveren, idare ya da onay makamınca istenmese dahi Odanın yapacağı mesleki denetimden geçirecektir. Aksi şekilde davrandığı tespit edilenlerin belgeleri iptal edilir ve haklarında işlem yapılması için durum Oda Onur Kuruluna intikal ettirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 14 — Oda Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek belirsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde karar almaya yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce belge almış veya almak için başvuruda bulunmuş olanlar, 31/12/2005 tarihine kadar bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek durumlarını Odaya belgelemek zorundadır. Gerekli şartları haiz olduğunu belgeleyemeyenlere yeni belge verilmez, verilmiş olan belgeler ise iptal edilir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.