T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B.15.0.MGM.0.01.02.05

KONU : 1(a) ve 1(b) Grubu madenlere ilişkin usul ve esaslar.

 

İL VALİLİKLERİNE

Bilindiği gibi, 5177 sayılı “Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesi değiştirilerek, yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğal gaz ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde 5 grupta toplanmak suretiyle Maden Kanunu kapsamına alınmıştır. Bu paralelde 5177 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 6.6.1901 tarihli Taşocakları Nizamnamesi ve 15.2.1956 tarihli ve 6664 sayılı Taşocakları Muamelatının Tedviri ve Varidatının Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Bunun yanı sıra, 5177 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yer alan hükümlerde Valilik ve İl Özel İdarelerinin uygulaması ve yürütmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de 5177 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yer alan 1 (a) grubu ve 1 (b) grubu madenlerin, Maden Kanununa intibak işlemleridir.

Bu kapsamda, 5 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişiklikler ile Kanun kapsamındaki 1 (a) grubu ve 1 (b) grubu madenlerin intibaklarına ilişkin usul ve esaslar konusunda Bakanlığımız(Maden İşleri Genel Müdürlüğü), İçişleri Bakanlığı(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü), Maliye Bakanlığı(Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ve bazı İl Özel İdare Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantılar sonucunda mutabakata varılan hususlar ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve 3213 sayılı Maden Kanunu (5177 sayılı Kanun ile Değişik) kapsamındaki 1 (a) grubu ve 1 (b) grubu madenlerin intibaklarına ilişkin olarak ekte gönderilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Yener CANDER

Bakan a.

Genel Müdür

 

EKLER:

EK-1 İntibak Usul ve Esasları(1 adet-5 sayfa)

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

MADEN KANUNU KAPSAMINA ALINAN I(a) VE I(b) GRUBU MADENLERLE İLGİLİ OLARAK RUHSATLANDIRMA VE İNTİBAKLARDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A- I(a) Grubu Madenlerin (Kum ve Çakıl) ruhsatlandırılması ve intibaklarında Yapılacak İşlemler:

Liste gönderilmesi

Madde 1 – İl Özel İdareleri, kendi il sınırları içinde I(a) Grubu madenlere (Kum ve Çakıl) karşılık gelen ve intibakları yapılacak Taşocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş yürüyen ruhsatların, 05.12.2004 tarihine kadar süresi dolan ruhsatların ve 05.06.2004 tarihinden önce ruhsat almak için yapılmış müracaatların sahiplerini ve mevkilerini içeren bir listeyi 15.07.2004 tarihine kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

 

Yürürlükte olan ruhsatların intibak işlemleri

Madde 2 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş ve halen yürürlükte olan I(a) Grubu madenleri işleten taşocağı ruhsatları için, ruhsat sahipleri, 05.06.2004 tarihinden itibaren başlayan altı aylık intibak süreleri içinde Maden Kanununa intibak yaptırmak için bulundukları ilin İl Özel İdarelerine müracaat edeceklerdir.

05.06.2004 tarihi ile I(a) Grubu madenlerin Uygulama Yönetmeliğinin yayımı tarihi arasında süresi biten I(a) Grubu maden ruhsatlarının süresi, İl Özel İdarelerince 5177 sayılı Kanunun Geçici Madde 2’de öngörülen talep harcı ve teminatı alınarak 1 yıl uzatılarak intibakı yapılacaktır. Ruhsat sahipleri 1 yıllık süre sonuna kadar Yönetmelikte öngörülen belgeler ile İl Özel İdarelerine müracaat ederek ruhsat sürelerini 5177 sayılı Kanunda belirtilen süreye uygun olarak uzatabileceklerdir.

 

Müracaat safhasında olan taleplerin değerlendirilmesinde yapılacak işlemler

Madde 3 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce İl Özel İdarelerine yapılmış I(a) Grubu maden ruhsat müracaatlarının işlemleri, İl Özel İdarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre 05.06.2004 tarihinden itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılacaktır. Uygun bulunan müracaatlar en fazla 1 yıl süre ile ruhsatlandırılarak intibakları İl Özel İdarelerince yapılacaktır. Bu ruhsatlar, süresi sonunda Yönetmelikte belirtildiği şekilde uzatılabilecektir.

5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Milli Emlak Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine I(a) Grubu maden ruhsatları için kiralama amaçlı olarak yapılmış talepler de İl Özel İdarelerine yapılmış ruhsat müracaatı olarak kabul edilecektir. İl Özel İdareleri, bunların işlemlerini müracaat tarihinde yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre 05.06.2004 tarihinden itibaren 6 ay içinde sonuçlandıracaktır. Uygun bulunan müracaatlar en fazla 1 yıl süre ile ruhsatlandırılarak intibakları İl Özel İdarelerince yapılacaktır. Bu ruhsatlar, süresi sonunda Yönetmelikte belirtildiği şekilde uzatılabilecektir.

 

Kiralaması yapılmış olan taleplerin değerlendirilmesinde yapılacak işlemler

Madde 4 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Milli Emlak Müdürlüklerince ihalesi yapılmış ve ihale sonrası kiralama bedelini yatırmış ancak ruhsatlandırılmamış olan ruhsat müracaatlarının işlemleri, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sonuçlandırıldıktan sonra İl Özel İdarelerine gönderilecektir. Bunlarla ilgili ruhsatlandırma işlemleri İl Özel İdarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre 05.06.2004 tarihinden itibaren sonuçlandırılacaktır. Uygun bulunan müracaatlar en fazla 1 yıl süre ile ruhsatlandırılarak intibakları İl Özel İdarelerince yapılacaktır. Bu ruhsatlar, süresi sonunda Yönetmelikte belirtildiği şekilde uzatılabilecektir.

 

Harita hazırlanması

Madde 5 – I(a) Grubu madenlerin yoğun olduğu bölgelerdeki taşocağı ruhsat sahiplerince, kendilerinin ve mücavir taşocağı ruhsatlarının birbirlerine göre durumlarını gösterir 1/1.000 ölçekli harita hazırlanacak, İl Özel İdarelerince uygun bulunmayan haritalar ruhsat sahibine yeniden hazırlattırılacaktır. Ayrıca her ruhsatın 6 derecelik dilime esas koordinatlarını ve 1/25.000 ölçekli paftasını belirleyeceklerdir. Koordinatlar 7 haneli olarak verilecektir. Hazırlatılacak haritalar İl Özel İdaresince onaylanarak teyit edilecektir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait ruhsat işlemleri

Madde 6 – İl Özel İdareleri; kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat müracaatlarını sonuçlandırarak uygun olanları ruhsatlandıracak, bu ruhsatlarla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yürüyen mevcut ruhsatları 3213 sayılı Maden Kanununun 5177 sayılı Kanun ile Değişik 14 uncu maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirecektir.

 

Maden hakkı

Madde 7 – Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya tüzel tek kişi adına verilecektir.

 

Ruhsat sahiplerinin intibak için müracaatları

Madde 8 – 1(a) Grubu madenlerin intibakında İl Özel İdarelerince istenecek belgeler;

a) Her ruhsatın 6 derecelik dilime esas koordinatlarını ve 1/25.000 ölçekli paftasını belirleyeceklerdir. Koordinatlar 7 haneli olarak verilecektir.

b) Ruhsatın komşu ruhsatlarla ilişkisini gösteren ve İl Özel İdarelerince teyit edilerek onaylanmış 1/1.000 ölçekli harita,

c) Taşocağı ruhsatının aslı,

d) Nüfus cüzdanı sureti veya şirket statüsü, imza sirküleri,

e) 5177 sayılı Kanuna göre alınacak teminat makbuzu,

f) 5177 sayılı Kanuna göre alınacak talep harç makbuzu,

g) Vergi Dairesi ve vergi numarası

h) Arazinin mülkiyeti ile ilgili belge, tapulu araziler üzerindeki ruhsatlarda tapu sahibinin muvafakati,

Ruhsat sahipleri Kanunun yürürlüğe girdiği 05.06.2004 tarihinden itibaren 6 ay içinde yukarıdaki belgelerle İl Özel İdarelerine intibak işlemlerinin yapılması için müracaat edeceklerdir. Müracaat belgeleri kontrol edilerek eksiklikler müracaat esnasında imza karşılığında bildirilecektir. Müracaat sahibi bu belgeleri tam, doğru ve eksiksiz olarak intibak süresi içinde tamamlayıp İl Özel İdarelerine vermek zorundadır. Aksi taktirde intibakı yapılmayacaktır.

 

İntibak yapılan ruhsatın kalan süresi

Madde 9 – İntibak yapılan ruhsatın süresi, ruhsatın kalan süresi kadardır. 05.06.2004 tarihi itibariyle kalan süresi 1 yıldan az olan ruhsatlar için süre 1 yıla tamamlanacaktır. Ruhsat sahibi süresi sonunda, I(a) Grubu madenlerin yönetmeliğinde belirtildiği şekilde, gerekli belgelerle uzatma talebinde bulunabileceklerdir.

 

Ruhsat koordinatlarındaki uyuşmazlık

Madde 10 – İl Özel İdareleri tarafından verilmiş ve faaliyetini fiili olarak sürdüren I(a) Grubu madenlerin çalışma yeri ile ruhsat üzerindeki alan sınırlarının uyum içinde olmaması durumunda, başka bir hak olmaması şartı ile İl Özel İdarelerinin belirlediği aynı alandaki koordinatlar ruhsat koordinatları olarak alınacaktır.

 

İntibak yapılan ruhsatların onaylı örneğinin gönderilmesi

Madde 11 – İntibakı yapılan ruhsatların onaylı birer örneği, intibak süresi sonunda toplu olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Defterdarlığa gönderilecektir.

 

Sevk fişleri

Madde 12 – I(a) Grubu madenlerin sevkiyatlarında Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilecek sevk fişleri kullanılacaktır. Bu sevk fişleri seri numaraları belirtilmek suretiyle İl Özel İdarelerince ruhsat sahibine bedel ve imza karşılığında verilecektir.

 

İntibakın yapıldığı tarihe kadar ödenecek bedeller

Madde 13 – İntibakları yapılmış I(a) Grubu madenler için, intibakın yapıldığı tarihe kadar bedeller ilgili idarelerce tahsil edilecek, intibak tarihinden sonra ise Kanunun 14 uncu maddesine göre işlem yapılacaktır.

 

İntibak yapılan ruhsatların sağladığı haklar

Madde 14 – İntibakı yapılan ruhsatlar yalnızca izin verilen I(a) Grubu madenlerin işletilmesi ile ilgili haklara sahip olacaktır.

 

İntibakı yapılmayan ruhsatların durumu

Madde 15 – 5177 sayılı Kanunun öngördüğü sürede intibakı yapılmayan ruhsatlar süresi sonunda iptal edilecektir.

 

İntibakı yapılacak ruhsatlara verilecek belge

Madde 16 – İntibakı yapılan ruhsatlara İl Özel İdarelerince Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yeni işletme ruhsatı verilecektir.

 

Ruhsat sahiplerine duyuru yapılması

Madde 17 – I(a) Grubu madenlerin intibaklarının yapılması için Valiliklerce ilan asılarak taşocağı ruhsat sahiplerine duyuru yapılacaktır. Ayrıca ruhsat sahiplerine bir tebligat gönderilmeyecektir.

 

B- I(b) Grubu Madenler (Tuğla-Kiremit Kili, Çimento Kili, Marn, Puzolanik Kayaç (Tras) İle Çimento ve Seramik Sanayilerinde Kullanılan ve Diğer Gruplarda Yer Almayan Kayaçlar) ile ilgili yapılacak işlemler:

Liste gönderilmesi

Madde 18 – İl Özel İdareleri, kendi il sınırları içinde I(b) Grubu madenlere karşılık gelen ve intibakları yapılacak Taşocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş yürüyen ruhsatların, 05.12.2004 tarihine kadar süresi dolan ruhsatların ve 05.06.2004 tarihinden önce ruhsat almak için yapılmış müracaatların sahiplerini ve mevkilerini içeren bir listeyi 15.07.2004 tarihine kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

 

Ruhsat bilgilerinin gönderilmesi

Madde 19 – İl Özel İdareleri, 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 05.06.2004 tarihinden itibaren üç ay içinde, il sınırları içindeki I(b) Grubu madenlerle ilgili taşocağı ruhsatlarının hak sahiplerini, sınır koordinatlarını ve paftasını, madenin cinsini, süresini, ruhsat alanını, mülkiyet durumunu ve diğer bilgileri Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 

Harita hazırlanması

Madde 20 – I(b) Grubu madenlerin yoğun olduğu bölgelerdeki taşocağı ruhsat sahiplerince, kendilerinin ve mücavir taşocağı ruhsatlarının birbirlerine göre durumlarını gösterir 1/1.000 ölçekli harita hazırlanacak, İl Özel İdarelerince uygun bulunmayan haritalar ruhsat sahibine yeniden hazırlattırılacaktır. Ayrıca her ruhsatın 6 derecelik dilime esas koordinatlarını ve 1/25.000 ölçekli paftasını belirleyeceklerdir. Koordinatlar 7 haneli olarak verilecektir. Hazırlatılacak haritalar İl Özel İdaresince onaylanarak teyit edilecektir.

 

Müracaat safhasında olan taleplerin değerlendirilmesinde yapılacak işlemler

Madde 21 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce İl Özel İdarelerine yapılmış I(b) Grubu maden ruhsat müracaatlarının işlemleri, İl Özel İdarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre 05.06.2004 tarihinden itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılacaktır. Uygun bulunan müracaatlar en fazla 1 yıl süre ile ruhsatlandırılarak intibakları yapılmak üzere İl Özel İdarelerince Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Milli Emlak Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine I(b) Grubu maden ruhsatları için kiralama amaçlı olarak yapılmış talepler de İl Özel İdarelerine yapılmış ruhsat müracaatı olarak kabul edilecektir. İl Özel İdareleri, bunların işlemlerini müracaat tarihinde yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre 05.06.2004 tarihinden itibaren 6 ay içinde sonuçlandıracaktır. Uygun bulunan müracaatlar en fazla 1 yıl süre ile ruhsatlandırılarak intibakları yapılmak üzere İl Özel İdarelerince Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

Kiralaması yapılmış olan taleplerin değerlendirilmesinde yapılacak işlemler

Madde 22 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Milli Emlak Müdürlüklerince ihalesi yapılmış ve ihale sonrası kiralama bedelini yatırmış ancak ruhsatlandırılmamış olan ruhsat müracaatlarının işlemleri, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sonuçlandırıldıktan sonra İl Özel İdarelerine gönderilecektir. Bunlarla ilgili ruhsatlandırma işlemleri İl Özel İdarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre 05.06.2004 tarihinden itibaren sonuçlandırılacaktır. Uygun bulunan müracaatlar en fazla 1 yıl süre ile ruhsatlandırılarak intibakları yapılmak üzere İl Özel İdarelerince Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

Ruhsat sahiplerinin intibak için müracaatları

Madde 23 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş ve bu Kanun ile Maden Kanunu kapsamına alınmış I(b) Grubu madenleri işleten taşocağı ruhsat sahipleri, 6 ay içinde Maden Kanununa intibak yaptırmak için 5177 sayılı Kanunun Geçici Madde 2’de öngörülen işletme projesi, talep harcı ve teminatı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait ruhsat işlemleri

Madde 24 – İl Özel İdareleri; kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat müracaatlarını sonuçlandırarak uygun olanları ruhsatlandıracak, bu ruhsatlarla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yürüyen mevcut ruhsatları 3213 sayılı Maden Kanununun 5177 sayılı Kanun ile Değişik 14 uncu maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirecektir.

 

Maden hakkı

Madde 25 – Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya tüzel tek kişi adına verilecektir.

 

Ruhsat sahiplerinin intibak için müracaatları

Madde 26 – I(b) Grup madenlerin intibakında Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilecek belgeler:

a) Her ruhsatın 6 derecelik dilime esas koordinatlarını ve 1/25.000 ölçekli paftasını belirleyeceklerdir. Koordinatlar 7 haneli olarak verilecektir.

b) Ruhsatın komşu ruhsatlarla ilişkisini gösteren ve İl Özel İdarelerince onaylanarak teyit edilmiş 1/1.000 ölçekli harita,

c) Taşocağı ruhsatının aslı,

d) Nüfus cüzdanı sureti veya şirket statüsü, imza sirküleri,

e) 5177 sayılı Kanuna göre alınacak teminat makbuzu,

f) 5177 sayılı Kanuna göre alınacak talep harç makbuzu,

g) Vergi Dairesi ve vergi numarası,

h) Arazinin mülkiyeti ile ilgili belge, tapulu araziler üzerindeki ruhsatlarda tapu sahibinin muvafakati,

i) Sahanın son durumunu gösterir üretim haritası,

j) İşletme projesi

 

Ruhsat sahipleri Kanunun yürürlüğe girdiği 05.06.2004 tarihinden itibaren 6 ay içinde yukarıdaki belgelerle Maden İşleri Genel Müdürlüğüne intibak yaptırmak için müracaat edeceklerdir. Müracaat belgeleri kontrol edilerek eksiklikler müracaat esnasında imza karşılığında bildirilecektir. Müracaat sahibi bu belgeleri tam, doğru ve eksiksiz olarak intibak süresi içinde tamamlayana kadar ruhsatların intibakı yapılmayacaktır.

 

Ruhsat koordinatlarındaki uyuşmazlık

Madde 27 – İl Özel İdareleri tarafından verilmiş ve faaliyetini fiili olarak sürdüren I(b) Grubu madenlerin çalışma yeri ile ruhsat üzerindeki alan sınırlarının uyum içinde olmaması durumunda, başka bir hak olmaması şartı ile İl Özel İdarelerinin belirlediği aynı alandaki koordinatlar ruhsat koordinatları olarak alınacaktır.

 

İntibak yapılan ruhsatların sağladığı haklar

Madde 28 – İntibakı yapılan ruhsatlar, yalnızca intibakları yapılan madenler için hak sağlayacaktır.

 

İntibakı yapılmayan ruhsatların durumu

Madde 29 – 5177 sayılı Kanunun öngördüğü sürede intibakı yapılmayan ruhsatlar süre uzatımı talebinde bulunamayacaklardır. Bu ruhsatlar süresi sonunda iptal edilerek Kanun hükümlerine göre ihale edilecektir.

 

Tebligat

Madde 30 – Müracaat sahibine intibak işlemleri veya eksiklikler ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

NOT: Yukarıda yer alan 1 (b) Grubu Madenler ile ilgili yapılacak işlemler, 3213 sayılı Maden Kanununun (5177 sayılı Kanun ile değişik) 2 nci maddesinin II. Grup madenler kapsamında bulunup 5177 sayılı Kanunla Maden Kanunu kapsamına alınan madenler için de uygulanacaktır.